Сертифицирани изведувачи – систем Porotherm

Tehnička podrška
Квалитетно градење со системот Porotherm DRYFIX

Обука на изведувачот за градење со системот Porotherm

Независно од тоа дали се гради куќа, станбен или деловен објект, неодминлива е дилемата за изборот на материјалот и на мајсторот или компанијата на кои ќе им ги дадете вашите пари и вашата доверба.

Системот Porotherm DRYFIX е проверен начин на градење со лепење на дупчената тула Porotherm. Со употребата на тулата полнета со минерална вода, ќе постигнете топлински својства на ѕидовите без топлинска изолација.

Одлуката за градење со системот Porotherm DRYFIX е многу лесна ако за вашата градба се грижи квалитетен технички персонал од листата на серитифицираните изведувачи за градење со системот Porotherm DRYFIX.

Текот на градењето со системот Porotherm DRYFIX можете да го погледнете и на видеото.

Тулата Porotherm е темел на врвната градба

Од пописот на градежни компании што веќе имаат градено со системот Porotherm, ги одбравме најдобрите и за нив организиравме работилници за квалитетно градење со системот Porotherm DRYFIX. Работилниците се одржуваа во нашите производствени погони во кои на учесниците на обуката им ги покажувавме сите подробности при градењето со системот Porotherm DRYFIX. Градежните компании кои успешно ја завршија работилницата, добија сертификат и веќе имаат успешно завршени објекти со системот Porotherm DRYFIX.

Сертифицираните изведувачи градењето на објектите го изведуваат во согласност со важечките прописи, во свое име и самите наплаќаат.

Пронајдете сертифициран изведувач!

Сопствен дом! Една од главните цели на повеќето луѓе.

За дополнителни информации за сертифицираните изведувачи за градење со системот Porotherm DRYFIX, обратете им се на нашите соработници:

Контакти по продажни региони

Mакедонија - централна

Владимир Златковски
Teл. ++389 (0)71 309 413
E-mail: vladimir.zlatkovski@wienerberger.com

Македонија - источна

Бранко Илиев
Tел. ++389 (0)70 309 117
E-mail: branko.iliev@wienerberger.com

Македонија - западна

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428
E-mail:  gzim.atipi@wienerberger.com

Техничка помош

Техничка помош за реализацијата на Вашите проекти е достапна на следните телефонски броеви:

Звонко Костадинов
Тел.: ++389(0) 70 790 241
Е-mail:  zvonko.kostadinov@wienerberger.com

Фиданчо Павлов
Teл.:++389(0) 070 272 138
E-mail:  offce.mk@wienerberger.com

Слични статии