Продажни подрачја

Wienerberger logo at Belfast showroom
Погледнете ги и информирајте се за нашите продажни подрачја.

Продажни подрачја


За сите информации во врска со набавката и цената на производите на Wienerberger контактирајте ги нашите раководители на продажните подрачја.

Контакти по продажни региони

Mакедонија - централна

Панче Грнчароски
Тел. +389/(0) 78 231 891
E-mail: panche.grncharoski@wienerberger.com

Македонија - источна

Гоце Стојанов
Тел. +389/(0) 78 384 513
E-mail: goce.stojanov@wienerberger.com

Македонија - западна

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428
E-mail:  gzim.atipi@wienerberger.com

Слични статии