Градинка Врбани

Wienerberger Porotherm Градинка Врбани
Основната концепција на објектот произлегува од барањата на локацијата и од функционалните потреби. Главниот влез во градинката е преку шеталиштето на северната страна од парцелата, а во јасли се влегува од западната страна, преку просторот за паркирање или преку шеталиштето.

Категорија
Јавни објектиa
 
Датум на завршување
2013 г.
 
Место / Држава
Загреб / Хрватска
 
Архитектонско биро
ДОО „Проарт Три“
 
Производи
Porotherm 25 PROFI 
Звучна изолациска ќерамида SSZHD
 
Инвеститор
Град Загреб

 


Основната концепција на објектот произлегува од барањата на локацијата и од функционалните потреби. Главниот влез во градинката е преку шеталиштето на северната страна од парцелата, а во јасли се влегува од западната страна, преку просторот за паркирање или преку шеталиштето. Влезот кон управата е преку улицата од јужната страна. Во поглед на обликувањето, ги издвојуваме коцките што ги опфаќаат дневните престои за децата, ориентирани кон југ, кон дворот за играње и за наставни процеси, како и коцките за управата, администрацијата и повеќенаменските сали ориентирани кон север.

Објектот е конципиран како една збиена издолжена форма што се отвора кон југ, за да се ослободи што повеќе простор за детското игралиште. Јаслите се сместени на приземје, а градинката на приземје и на спрат. За да се обезбеди што повеќе површина за играње за децата, коцката со горните единици е пресечена кон север, над управата, повеќенаменскиот простор и администрацијата, со што е ослободен целиот простор на покривот за престој на децата. Од терасата, децата преку централните скалила се симнуваат на природниот терен.

Слични статии